Általános szerződési feltételek

TIHANYI VITORLÁS ISKOLA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KIKIÖTŐHELY HASZNÁLATRA, HAJÓ TÁROLÁSRA, DARUZÁSRA ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓAN

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. A Tihanyi Vitorlás Iskola Kft. kedvtelési célú kikötőt üzemeltet Tihany, Kenderföld utca 19. szám alatt. A kikötőben kialakított hajóhelyeket a Tihanyi Vitorlás Iskola Kft., mint bérbeadó (- továbbiakban: Bérbeadó) bérleti szerződéssel határozott időre bérbe adja.

 

A bérleti szerződés (- továbbiakban: Szerződés), a Bérbeadó által megküldött szerződéses ajánlat (Szerződés) Bérlő általi módosítás nélkül aláírt, eredeti példánynak visszaküldésével jön létre. A Szerződés visszaküldési határideje tárgyév november 30. napja, melynek elmulasztása esetén a Bérbeadó az ajánlatát visszavontnak tekinti és a kikötőhelyet más részére ajánlja fel.

 

 1. A Szerződés megkötése és kezelése céljából a Bérlő a Szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelése a bérleti jogviszony megszűnését követő 6 hónap elteltével megszűnik.

 

 1. A Bérbeadó a Szerződésben és az annak elválaszthatatlan mellékletét képező jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kikötő- és/vagy tároló helyet, kikötő használatot és itt meghatározásra kerülő szolgáltatást biztosít Bérlő részére. A bérleti szerződés időtartamát, bérleti díjat és annak megfizetésére vonatkozó feltételeket a felek között létrejövő Szerződés, valamint az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó díjakat a hatályos kikötői díjszabás tartalmazza.

Fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben bérleti díj fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, Bérbeadó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a kikötőhelyet másnak értékesíteni.

 

 1. Bérbeadó kizárólag a hajó tulajdonosával köt Szerződést, melynek igazolására a Bérlő köteles az érvényes hajólevél másolatát az aláírt Szerződéssel együtt megküldeni Bérbeadónak. Bérlő hozzájárul, hogy a hajólevélről készült másolatot a Bérbeadó az adatok helyessége miatt nyilvántartsa. Több tulajdonos esetén a több hajótárolási szerződést is kötnető.

 

 1. Bérlő az általa bérelt kikötőhelyen csak a bérleti szerződésben megjelölt hajót helyezheti el. Amennyiben a Szerződésben megjelölésre került hajó, vagy annak adatai megváltoztak, úgy a változásról a Bérlő köteles 8 napon belül Bérbeadót értesíteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

 1. Bérlőnek a Szerződésben megjelölt hajóra érvényes felelősség biztosítással kell rendelkeznie, melynek meglétére vonatkozóan a Szerződés aláírásával nyilatkozik.

 

 1. A Bérlő által megkötött kikötőhely bérleti szerződés a következő évre előbérleti jogot nem biztosít.

 

 1. A határozott idejű bérleti szerződést a felek rendes felmondás útján nem mondhatják fel, azt csak közös megegyezéssel szüntethetik meg.

 

 1. Amennyiben bármelyik fél súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, a másik jogosult írásban, rendkívüli felmondással azonnali hatállyal a bérleti szerződést felmondani. Súlyosan szerződésszegő magatartás különösen: a bérleti díj meg nem fizetése, a hajó vagy a hajó tulajdonosa változása bejelentésének elmulasztása, Bérlő részéről történő súlyos szabályszegés, összeférhetetlen magatartás tanúsítása a kikötőben, illetve az ahhoz tartozó létesítményekben, melynek következtében a többiek pihenése, sportolása ellehetetlenül.

 

 1. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően haladéktalanul köteles a hajójával a kikötőt elhagyni. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hajó kizárólag a parton tárolható és az elszállításáig a Bérbeadó mindenkori díjszabásának megfelelő tárolási díjjal megegyező díjat köteles Bérlő fizetni. A Bérlő az elszállítással egyidejűleg köteles a Bérlő felé esetlegesen fennálló tartozásait rendezni, melynek megtörténtéig a Bérbeadót zálogjog illeti meg a Bérlő hajóján.

 

 1. Bérlő a kikötőhelyet albérletbe nem adhatja, annak használatát sem részben, sem egészben harmadik személynek nem engedheti át. A hajó tulajdonosának változását a Bérlő köteles a változást követő 8 napon belül írásban bejelenteni Bérbeadónak. A bejelentés elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Bérbeadó nem köteles a hajó új tulajdonosával bérleti szerződést kötni.

 

 1. Kikötő használatra vonatkozó rendelkezések, szolgáltatások

 

 1. A hajó kikötési helyét, téli tárolási helyét a Bérbeadó jelöli ki a Bérlővel történő közös megegyezése alapján. A pontos kikötési hely megjelölését a Szerződés tartalmazza, amit a Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul vesz és elfogad. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kijelölt kikötőhelyet Bérbeadó jogosult munkavégzés, rendezvény esetén ideiglenesen megváltoztatni és a Bérlő értesítése mellett a hajót ideiglenesen más kikötőhelyre átállítani.

 

 1. Bérbeadó a kikötőhely használata mellett az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
 • üzemidőben (hajózási szezonban) tárgyév április 1-től – október 31-ig kikötőhely kiépített partfal mellet,
 • üzemidőben a hajóágy (hajó bak), utánfutó tároló helyének biztosítása,
 • üzemidőn kívül tárgyév október 1-től – április 30-ig hajótároló hely biztosítása a parton (Bérlő 12 hónapon át jogosult a kikötőbe bemenni),
 • őszi hajó kiemelés, hajófenék lemosás (kizárólag alga gátlóval kezelt hajóknál) és tavaszi vízretétel,
 • kikötőhelyen vízvételi hely, villany csatlakozási hely (220V, 6A), kábel TV csatlakozás, ingyenes internet hozzáférés biztosítása,
 • kikötő területén konyha, mosógép, WC- fürdő helyiség használatának biztosítása,
 • strand terület, tisztán tartott, kulturált környezet biztosítása.

 

 1. Bérlő köteles a kikötőhelyet, a kikötő egész területét és annak közös használatú részeinek, eszközeinek, felszereléseinek állagát megóvni.

 

 1. A kikötő területe zárt, biztonsági kamerával és 24 órás éjjeli őrszolgálattal őrzött terület egész évben. Az őrzés biztosítása mellett azonban a Bérlő a kikötőhelyen elhelyezett hajóban és gépjárműben csak saját felelősségére tárolhat ingóságokat, melyek jogtalan eltulajdonítása, továbbá rongálás, betörés, elháríthatatlan természeti károk, szakszerűtlen kikötés következtében bekövetkezett károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. A Bérlő, harmadik személy károkozása esetén a kártérítési igényét kizárólag a harmadik féllel szemben érvényesítheti.

 

 1. Bérbeadó a kikötő egész területén megfigyelő kamerarendszert üzemeltet vagyonbiztonsági célból. A Bérbeadó a vízi-közlekedésre vonatkozó jogszabályok vagy a bérleti szerződés megszegése esetén jogosult a rögzített képanyag felhasználására. A felvételeket kizárólag hatósági eljáráshoz adhatja át.

 

 1. Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt kikötőhelyen és tárolási helyen elhelyezett hajóban esetlegesen bekövetkező kárról a Bérlőt azonnal értesíti és a szükséges kárenyhítési feladatokat a Bérlő megérkezéséig a rendelkezésre álló eszközökkel lehetőség szerint elvégzi, a káreseményről jegyzőkönyvet vesz fel. A kárenyhítés során felhasznált anyagok ellenértékét a Bérbeadó kiszámlázza Bérlő felé, aki köteles azt megfizetni.

 

 1. Bérbeadó minden kikötőhelyhez egy (1), az éves díjban benne foglalt személygépkocsi parkolási lehetőséget biztosít. A parkolási helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A kikötő területén a megengedett legnagyobb sebesség 8 km/h. Különös tekintettel a kikötő területén táborozó gyerekekre mindenki fokozott figyelemmel köteles közlekedni és a KRESZ szabályait betartani.

 

 1. Bérbeadó letéti díj ellenében a kikötőbe való behajtáshoz távirányítót ad át és számkódos gyalogos kaput üzemeltet, melynek célja a vagyonvédelem biztosítása azzal, hogy a kikötőbe kizárólag a Bérlők tudjanak szabadon bejutni. A hibátlan távirányító visszaszolgáltatása esetén Bérbeadó a letéti díjat visszaadja (letéti díj után a Bérlőt nem illeti meg kamat), ellenkező esetben a Bérlő a letéti díj visszafizetésére nem jogosult. A távirányítót átruházni, azt másnak átadni tilos.

 

 1. A Bérlő vendégei kizárólag a Bérlővel egyszerre és egyidőben léphetnek a kikötő területére, és vele együtt tartózkodhatnak a kikötő területén. A Bérlő a vendégei magatartásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Bérlő a hajó használatát másnak átengedi, erről köteles a kikötő személyzetét előre értesíteni.

 

 1. Bérbeadó áram és vízvételezést biztosít a kikötőhelyekhez. A vételezés esetén Bérlő köteles fokozott figyelmet fordítani a biztonságos lebonyolításra, csak szabványos, megfelelő érintésvédelemmel ellátott csatlakozó és elektromos kábel használható. Bérlő köteles figyelmet fordítani arra, hogy illetéktelenek a vételezési és csatlakozási helyekhez ne férhessenek hozzá.

 

 1. Bérlő a kikötőhelyet csak saját, „kedvtelési” céllal veheti igénybe. Egyéb kereskedelmi célú pl: hajóbérlés, oktatás, illetve utas-szállítási tevékenység folytatása tilos.

 

 1. Bérlő a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat. Ezen tevékenység kizárólag a Bérbeadó előzetes írásban történő értesítése és kifejezett hozzájárulása esetén folytatható.

 

 1. A kikötőhelyen, a kikötő bármely berendezésein, létesítményein, eszközein átalakítás, beavatkozás nem végezhető. Tilos a faszerkezetekbe, cölöpökbe szögelni, csavarozni (pl: lábtörlő, cölöp ütköző felszerelése).

 

 1. Bérbeadó kapacitása erejéig hajójavítási feladatokat vállal Bérlő részére. Bérbeadó hajójavítási munka végzése esetén csak a javítási munkalapon feltüntetett munkáért vállal felelősséget.

 

 1. Bérlő megrendelésére idegen vállalkozó a kikötő területén csak a Bérbeadó előzetes értesítése mellett végezhet a Bérlő hajóján munkát. A kikötő területén hajójavítási munka csak környezetszennyezés nélkül végezhető. A Bérlő vagy az idegen vállalkozó munkavégzése a Bérlő felelősségére és kárveszély viselése mellett történik. A munkavégzés során kötelesek a kikötőre vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi rendelkezéseket betartani.

 

 1. Bérlő kötelessége a Hajózási Szabályzat, Kikötőrend és a Működési Szabályzat megtartása és a vendégeivel való betartatása. Ezen szabályzatok a kikötői irodában, és részben az erre a célra létesített, az épületek közötti falon lévő faliújságon megtalálhatóak.

 

 1. A kikötői vízfelületen kizárólag maximum 5 km/h sebességgel lehet közlekedni, hullámkeltés nélkül.

 

 1. Kikötőmedencébe és általában a Balatonba szennyvíz, szemét, olajos víz, egyéb környezetszennyező anyag nem üríthető.

 

 1. Bérlő köteles a hajóját a kikötőhelyen biztonságosan, megfelelő kötelekkel rögzíteni. A hajót a Bérlő köteles mindig kifogástalan, másokat és mást nem veszélyeztető műszaki állapotban tartani. A mozgó kötélzetet a zaj csökkentése érdekében az árboctól távolra kell kötni. Általában mindig, de kifejezetten 22:00 – 8:00 óra közötti időszakban kerülni kell a zajjal járó tevékenységeket, csendháborítást.

 

 1. A kikötő területére kutya csak pórázon vezetve a többi vendég zavarása és veszélyeztetése nélkül vihető, a kutya utáni takarítás a tulajdonos kötelessége. A kikötői kis strand és az Uvatervtől bérelt strand és stég területére kutyát bevinni szigorúan tilos. A kutya viselkedéséért, esetleges balesetért és kárért kizárólag a kutya tulajdonosa felel. Kóbor állatot a kikötő területére szoktatni, madarakat a kikötő területén etetni tilos.

 

 1. A kikötő egész területén horgászni tilos, kivéve a hullámfogó kőmólokon a Bérlőknek.

 

 • Daruzásra vonatkozó rendelkezések

 

 1. A daruzást – a hajó vízből való kiemelését és a hajó vízre tételét – kikötőbe telepített daruval, előre egyeztetett időpontban a Bérbeadó erre feljogosított dolgozója végzi. A daruzást Bérbeadó a Bérlő távollétében is elvégezheti. A daruzásról Bérbeadó daruzási naplót vezet.

 

 1. Az 5 tonna súlyt meghaladó hajók daruzását a Bérlő megrendelésére Bérbeadó külön díj megfizetése esetén végzi el. Az évi egyszeri kivétel (tél) és egyszeri vízre tételen felüli daruzás díj fizetése ellenében történik.

 

 1. A hajó vízre tételét a Bérbeadó megtagadhatja ameddig a tárgyévi kikötő használati díj megfizetése nem történik meg.

 

 1. Bérbeadó a daruzás során a hajóban tárolt tárgyakban keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

 

 1. A Bérbeadó daruzást végző dolgozója jogosult a hajó kiemelését megtagadni, amennyiben a Bérlő által biztosított hajóágyat nem tartja biztonságosnak.

 

 1. Hajó tárolására vonatkozó rendelkezések

 

 1. A hajó tárolási helyét Bérbeadó határozza meg, melyet munkavégzés, vagy egyéb szükséges esetben jogosult ideiglenesen megváltoztatni és a hajót átállítani.

 

 1. Bérlő köteles jó műszaki állapotú, biztonságos, üzemszerű használatra alkalmas, kerekeken guruló, a hajó súlyához és méretéhez megfelelő teherbírással és alátámasztással rendelkező hajóágyat (bakot), utánfutót biztosítani.

 

 1. A hajóágy, utánfutó műszaki állapotának ellenőrzése és karbantartása Bérlő feladata, ennek elmulasztásából eredő károkért Bérbeadó nem felel. Bérbeadó csak olyan hajóágy, utánfutó tárolását és felhasználását vállalja, amely biztonsági és munkavédelmi szempontból megfelelő.

 

 1. Téli tárolásra a Bérlőnek kötelessége a hajót kiürített állapotban elhelyezni. A kitárolt hajókon hagyott felszerelésekért (pl: kültéri motor, halradar, CD, vitorla stb.) és berendezésekért Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal. A hajóknak a kivétel utáni téli tároló helyre való állítását Bérbeadó végzi el. Bérlő külön díj ellenében megrendelheti Bérbeadótól a hajó leszerelését, letakarását.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Bérbeadó a Balaton szabályozási vízszintjén belüli vízállás esetén garantálja a kikötő rendeltetésszerű használatának biztosítását, ettől eltérő vízállásnál a kikötő használata korlátozott lehet. Kikötőn kívüli megfelelő vízmélység biztosítása nem a Bérbeadó feladata.

 

 1. Felek jelen ÁSZF –ből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége estére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 1. Jelen ÁSZF a kikötőhely bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

 1. Bérbeadó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.

 

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadóak.

 

Tihany, 2016. November 3.